Prawo odstąpienia od umowy dotyczy klienta Indywidualnego czyli Konsumenta. Konsumentem jest każdy, kto dokonuje zakupu dla celów prywatnych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość (w tym za pośrednictwem Internetu) lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od otrzymania rzeczy odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia umowa jest uważana za niezawartą, zaś przedsiębiorca (sprzedawca) ma obowiązek zwrócić wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.


Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionej rzeczy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym doszło do odstąpienia od umowy. Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od umowy, jest zobowiązany zorganizować zwrot we własnym zakresie i pokryć jego koszt.

Sprzedający ma uprawnienie do wstrzymania się ze zwrotem płatności na rzecz konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub do momentu uzyskania dowodu na jej odesłanie (art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta).

W przypadku odstąpienia od części zamówienia skutkować będzie utratą udzielonych przez Sprzedającego rabatów na pozostały zakupiony asortyment, Sprzedający może obciążyć Kupującego kwotą stanowiącą różnice pomiędzy ceną regularną towaru a ceną towaru zawierającą naliczony rabat.

Jeśli konsument odstępuje od umowy zawartej przez Internet, ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionej rzeczy, będące następstwem korzystania z niej w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania (art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta). W takiej sytuacji sprzedawca może domagać się od konsumenta naprawienia wyrządzonej szkody.  Przedsiębiorca jest uprawniony do pomniejszenia zwracanej ceny w zakresie, w jakim wartość rzeczy uległa obniżeniu z powodu niepoprawnego korzystania. Jeśli na skutek nieprawidłowego używania rzecz stała się bezwartościowa, konsument ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną w ten sposób szkodę w pełnym zakresie, tj. do pełnej wysokości ceny, a zatem sprzedawca internetowy nie musi zwracać konsumentowi jakiejkolwiek kwoty.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą przysługuje tylko wtedy, gdy dana transakcja nie wiąże się w żaden sposób z zakresem wykonywanej przez niego działalności i nie może mieć charakteru zawodowego (PKD).

odstopienie formularz

Formularz odstąpienia od umowy