REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

zwany dalej regulaminem

określający  ogólne warunki sprzedaży, oraz sposób i  zasady świadczenia  usług nieodpłatnych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego  www.sklep.kaja-glass.pl, zwanego dalej Sklepem Internetowym (Sklepem).

Definicje

Sprzedawca - oznacza F.P.H.U. „Kaja-Glass” Maciej Janik z siedzibą w Starym Sączu ul. 11-go Listopada 62, NIP 734-101-44-26, REGON: 490820114; e-mail: kaja.glass@vp.pl, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.sklep.kaja-glass.pl

Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie Kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Odbiorca -  adresat, klient, kontrahent, konsument, kupujący.

Dostawa - dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę,  za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca, czyli firma kurierska - oznacza podmiot,  z którym współpracuje Sprzedawca w  zakresie dostarczenia  towarów do Odbiorcy:

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od  pracy.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

Konto „GOŚĆ” – Klient, który nie dokonał rejestracji,  konto z ograniczonymi funkcjami (brak edycji i podglądu danych, zamówień…. składania kolejnych zamówień)

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Przedsiębiorców.

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy

Przedpłata – zapłata należności za zamówienie, łącznie z kosztami dostawy na konto Sprzedawcy  (Ing Bank: 67 1050 1722 1000 0090 7682 4177, m Bank: 45 1140 2004 0000 3902 7537 1927), przed realizacją zamówienia przez Sprzedawcę.

Płatność za pobraniem – zapłata za zamówienie Dostawcy w momencie odbioru towaru.

Dowód zakupu/sprzedaży – dokument potwierdzający zakup/sprzedaż: paragon, F-ra, e-Faktura.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Newsletter - usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Towarów lub usług Sprzedawcy lub towarów lub usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą
Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji; j. towarów lub usług, które nie są Towarami lub usługami oferowanymi przez Sprzedawcę.

Informacje ogólne

1,Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2,Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

3,Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

Postanowienia ogólne

1,Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.kaja-glass.pl jest własnością firmy „Kaja-Glass” Maciej Janik

2,Adres firmy: 33-340 Stary Sącz; 11 Listopada 62, e-mail: kaja.glass@vp.pl

3,Sprzedaż przez stronę www.sklep.kaja-glass.pl odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym, zwanym dalej Klientem, Kupującym a sklepem internetowym „Kaja-Glass” zwanym dalej Sprzedającym.

4,Korzystanie ze sklepu oznacza akceptacje regulaminu.

5,Założenie konta w Sklepie Internetowym, oznacza zgodę na wysyłanie informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach..., wyłącznie przez naszą firmę.

Zasady zamawiania

Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć:

-Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,

-Każda osoba prawna,

-Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych, zwani dalej „Klientem” lub "Kupującym".

1,Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, telefonicznie pod nr: 18 446-02-88, 502 312-680, jak również e-mailem na adres: kaja.glass@vp.pl  

2,Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, w soboty oraz w niedziele i święta, przygotowywane są kolejnego dnia roboczego.

3,Rejestracja i założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego „koszyka” bez uprzedniej rejestracji, jako tzw. „GOŚĆ”

4,W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do “koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do “koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z koszyka.

5,“Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczenie wartości Zamówienia.

6,W celu sfinalizowania Zamówienia należy dodać do “koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj przesyłki oraz formę płatności a następnie wybrać opcję “złóż zamówienie” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.

7,Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku Konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

8,Kupujący zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska, numeru telefonu stacjonarnego, lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. Dla firm dodatkowo: NIP,  oraz nazwę.

9,Po złożeniu prawidłowego zamówienia i  pozytywnej weryfikacji, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub podczas Rejestracji informację o przyjęciu Zamówienia, wraz z danymi do przesyłki.

10,Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu Zamówienia.

11,Zamówienia, których nie da się zweryfikować w ciągu 3 dni nie będą realizowane.

12,Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem „Kaja-Glass” skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

13,Produkty prezentowane w ofercie handlowej mogą być aktualnie niedostępne (częściowo dostępne) lub dostępne wyłącznie na zamówienie, o czym Klient zostanie powiadomiony bez zbędnej zwłoki.

14,Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego www.kajaglass.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Podane  wymiary produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, ponieważ większość  produktów pochodzi z produkcji ręcznej!!!

15,Sprzedający do każdego zakupu  wystawia dokument sprzedaży: fakturę, e-fakturę, lub paragon.

16,Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na wystawianie i przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT, duplikatów faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej przez "Kaja-Glass" zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 1528)  na zasadach określonych w Regulaminie udostępniania faktur VAT w formie elektronicznej. Jednocześnie zgadzam się na otrzymywanie informacji o tych fakturach na adres poczty elektronicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi 
kontroli skarbowej (Dz.U. 2010r Nr 249, poz. 1661) potwierdzam, że zapoznałem się z obowiązującym "Kaja-Glass" Regulaminem przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Sposób płatności

1,Wszystkie podane ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

2,Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.

3,Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

-przedpłata- płatność przelewem  po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia na konto: Ing Bank:67 1050 1722 1000 0090 7682 4177, m Bank:45 1140 2004 0000 3902 7537 1927, określając Tytuł wpłaty i podając Nr zamówienia,

-szybkie płatności on-line,

-płatnością za pobraniem- przy odbiorze towaru po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym.

4,Klient dokonuje zakupu Towaru oraz Zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.

5,Kupujący ma 3 dni na opłacenie zamówienia. Po tym czasie zamówienia zostają anulowane.

Dostawa

1,Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą udokumentowania wpłaty, z wyjątkiem przesyłek za pobraniem. Zamówiony towar wysyłamy do trzech dni roboczych od momentu złożenia zmówienia za pobraniem, lub zaksięgowania wpłaty za zamówienie na naszym koncie.

2,Koszty przesyłki pokrywa Klient. Koszt przesyłki przy zamówieniach wyższych niż 1000 zł. pokrywa Sprzedawca, czyli firma „Kaja-Glass”.

3,W przypadku towarów dostępnych w magazynie termin wysyłki to zazwyczaj 2-4 dni roboczych. W przypadku towarów dostępnych na zamówienie termin ustalamy indywidualnie. W każdym wypadku firma „Kaja-Glass” zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu jeśli zajdzie taka konieczność, po uprzednim powiadomieniu Klienta.

4,Zamówione towary są dostarczane do klientów za pośrednictwem Dostawcy, czyli firmy kurierskiej.

5,Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany na formularzu zamówienia, lub mailu.

6,Przeniesienie własności Produktu na Kupującego następuje w momencie odbioru przez niego Produktu.

Odmowa przyjęcia przesyłki.

1,Odmowa przyjęcia przesyłki przez Przedsiębiorcę wiąże się z pokryciem wszelkich kosztów związanych z dostawą i odesłaniem towaru.

2,Odmowa przyjęcia przesyłki przez Konsumenta będzie wiązała się z pokryciem kosztów odesłania towaru "w drugą stronę", a także pokryciem różnicy w koszcie przesyłki do Konsumenta, jeżeli sposób dostawy wybrany przez Konsumenta nie jest najtańszym sposobem dostawy oferowanej przez Sprzedawcę.

Reklamacja usługi Dostawy.

1,W momencie doręczenia przesyłki,  Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostawcy, w celu ustalenia czy nie doszło do uszkodzenia towaru w trakcie transportu.

2,Jeżeli Klient stwierdzi takie uszkodzenia, powinien przy doręczeniu w obecności Dostawcy sporządzić z nim PROTOKÓŁ USTALENIA STANU PRZESYŁKI i kopię niezwłocznie przesłać Sprzedającemu e-mailem. Jeżeli protokół został zgłoszony w formie elektronicznej, wymagane są zdjęcia każdego uszkodzonego produktu.

3,Reklamacje na podstawie protokołu sporządzonego przy odbiorze rozpatrywane  są natychmiast. Sprzedawca dosyła, lub robi zwrot  wpłaty za uszkodzony towar na wskazane przez klienta konto.

4,Jeżeli PROTOKÓŁ USTALENIA STANU PRZESYŁKI nie powstanie przy odbiorze , Klient ma prawo do 7 dni roboczych wezwać przedstawiciela firmy kurierskiej  i sporządzić taki dokument. W takim przypadku jednak, decyzja Sprzedawcy podejmowana jest indywidualnie, może być też zależna od decyzji Firmy Kurierskiej zwanej Dostawcą. Taką decyzję Sprzedawca wysyła Klientowi e-mailem.

5,Jeżeli reklamacja zostanie  rozpatrzona przez Sprzedającego negatywnie, Kupujący może osobiście skierować ją do Firmy Kurierskiej.

Odstąpienie od umowy.

Prawo odstąpienia Dotyczy klientów indywidualnych, klienci którzy dokonali zakupu na działalność gospodarczą z fakturą VAT nie mają możliwości odstąpienia od umowy.

1,Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34, art. 38 Prawa konsumenckiego.

2,Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3,Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik  niniejszego Regulaminu, lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4,Nieuszkodzony towar wraz z oryginalnym dokumentem zakupu należy odesłać do nas w terminie 14 dni od wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5,Odsyłany Produkt powinien być zapakowany w odpowiedni do transportu sposób z kompletną jego zawartością.

6,Jeżeli Produkt był używany lub nosi śladu użytkowania,  jest w jakikolwiek sposób zniszczony, sprzedawca ma prawo odliczyć wartość jego zużycia.

7,Zwrotowi nie podlega poniesiony przez Kupującego koszt odesłania produktu, oraz dostarczenia oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. 

8,Koszt i ryzyko odesłania towaru ponosi Kupujący.

9,Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki  dokonuje weryfikacji dopuszczalności odstąpienia od umowy sprzedaży.

10,Po pozytywnej weryfikacji  możliwości  odstąpienia od umowy Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Kupującemu równowartość towaru/zamówienia na rachunek bankowy Kupującego.

11,W przypadku odstąpienia od części zamówienia skutkować będzie utratą udzielonych przez Sprzedającego rabatów na pozostały zakupiony asortyment, Sprzedający może obciążyć Kupującego kwotą stanowiącą różnice pomiędzy ceną regularną towaru a ceną towaru zawierającą naliczony rabat.

Reklamacje

1,Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient powinien niezwłocznie  kierować e-mailem na adres: hurtownia@kajaglass.pl

2,Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Usługi nieodpłatne

1,Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

-Newsletter;

(Jeśli Klient chce się wypisać, może skorzystać z funkcji bloku newslettera, lub powiadomić nas o tym mailem)

-Prowadzenie Konta Klienta;

(Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania).

-Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1,Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2,Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3,Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.sklep.kaja-glass.pl

 

Postanowienia końcowe

1,Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia prawa Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2,Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin www.sklep.kaja-glass.pl. W trakcie realizacji zamówienia, oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

3,W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

4,Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

5,W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6,Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

7,Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. 8,W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1,Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2,Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3,Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

formularz odstapienia

Formularz odstąpienia od umowy